Lịch trình tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Lý Sơn tháng 9/2017

Lịch trình tàu cao tốc cảng sa kỳ - đảo lý sơn.

Để thuận tiện cho du khách có thể chủ động lên lịch trình du lịch Lý Sơn. Cẩm nang du lịch Lý Sơn cung cấp lịch trình tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Lý Sơn tháng 9/2017.

Lịch trình tàu cao tốc cảng sa kỳ - đảo lý sơn.
Lịch trình tàu cao tốc cảng sa kỳ – đảo lý sơn.

1. Thông tin về tàu cao tốc Lý Sơn.

Tàu cao tốc Số ghế Giá vé (VND)
Sa Kỳ – Lý Sơn Lý Sơn – Sa Kỳ
An Vĩnh 01 226 125.000 120.000
An Vĩnh 03 250 125.000 120.000
An Vĩnh 100 120.000 115.000
Hoàng Sa 02 128 120.000 115.000
Hoàng Sa 02 120 120.000 115.000
Hồng Danh 09 120 120.000 115.000
Biển Đông 80 135.000 130.000
Chín Nghĩa 01 80 115.000 110.000
Chín Nghĩa 03 85 155.000 150.000

Đối với các khách trên 60 tuổi sẽ có giá vé dành cho người cao tuổi rẻ hơn. Ngoài ra, đối với dân Lý Sơn, cán bộ công tác ở Lý Sơn cũng sẽ có giá rẻ hơn. Còn trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được miễn phí vé.

Một ngày tàu sẽ có 5 chuyến: 7h30, 9h30, 11h30, 13h30 và 15h30.  Bạn có thể đặt vé trước và đến bến trước 45 phút để lấy vé. Nếu bạn không muốn đợi lâu có thể dùng dịch vụ mua vé hộ tàu cao tốc Lý Sơn để tiết kiệm chi phí.

2. Lịch trình tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Lý Sơn tháng 9/2017.

Ngày Chuyến Cảng Sa Kỳ Cảng Lý Sơn
Các ngày Thứ tự Tên Tàu Thời Gian Tên Tàu Thời Gian
29/8/2017 1 Hoàng Sa 02 7h30 An Vĩnh 7h30
2 TK. Biển Đông 9h30 Hồng Danh 09 9h30
3 An Vĩnh 01 11h30 Hoàng Sa 03 11h30
4 Lý Sơn 13h30 An Vĩnh 03 13h30
5 Chín Nghĩa 03 15h30 Chín Nghĩa 02 15h30
30/8/2017 1 Hồng Danh 09 7h30 TK. Biển Đông 7h30
2 Hoàng Sa 03 9h30 An Vĩnh 01 9h30
3 An Vĩnh 03 11h30 Lý Sơn 11h30
4 Chín Nghĩa 02 13h30 Chín Nghĩa 03 13h30
5 An Vĩnh 15h30 Hoàng Sa 02 15h30
31/8/2017 1 An Vĩnh 01 7h30 Hoàng Sa 03 7h30
2 Lý Sơn 9h30 An Vĩnh 03 9h30
3 Chín Nghĩa 03 11h30 Chín Nghĩa 02 11h30
4 Hoàng Sa 02 13h30 An Vĩnh 13h30
5 TK. Biển Đông 15h30 Hồng Danh 09 15h30
1/9/2017 1 An Vĩnh 03 7h30 Lý Sơn 7h30
2 Chín Nghĩa 02 9h30 Chín Nghĩa 03 9h30
3 An Vĩnh 11h30 Hoàng Sa 02 11h30
4 Hồng Danh 09 13h30 TK. Biển Đông 13h30
5 Hoàng Sa 03 15h30 An Vĩnh 01 15h30
2/9/2017 1 Chín Nghĩa 03 7h30 Chín Nghĩa 02 7h30
2 Hoàng Sa 02 9h30 An Vĩnh 9h30
3 TK. Biển Đông 11h30 Hồng Danh 09 11h30
4 An Vĩnh 01 13h30 Hoàng Sa 03 13h30
5 Lý Sơn 15h30 An Vĩnh 03 15h30
3/9/2017 1 An Vĩnh 7h30 Hoàng Sa 02 7h30
2 Hoàng Sa 03 9h30 An Vĩnh 01 9h30
3 Hồng Danh 09 11h30 TK. Biển Đông 11h30
4 An Vĩnh 03 13h30 Lý Sơn 13h30
5 Chín Nghĩa 02 15h30 Chín Nghĩa 03 15h30
4/9/2017 1 An Vĩnh 01 7h30 Hoàng Sa 03 7h30
2 TK. Biển Đông 9h30 Hồng Danh 09 9h30
3 Lý Sơn 11h30 An Vĩnh 03 11h30
4 Chín Nghĩa 03 13h30 Chín Nghĩa 02 13h30
5 Hoàng Sa 02 15h30 An Vĩnh 15h30
5/9/2017 1 Hồng Danh 09 7h30 TK. Biển Đông 7h30
2 An Vĩnh 03 9h30 Lý Sơn 9h30
3 Chín Nghĩa 02 11h30 Chín Nghĩa 03 11h30
4 An Vĩnh 13h30 Hoàng Sa 02 13h30
5 Hoàng Sa 03 15h30 An Vĩnh 01 15h30
6/9/2017 1 Lý Sơn 7h30 An Vĩnh 03 7h30
2 Chín Nghĩa 03 9h30 Chín Nghĩa 02 9h30
3 Hoàng Sa 02 11h30 An Vĩnh 11h30
4 An Vĩnh 01 13h30 Hoàng Sa 03 13h30
5 TK. Biển Đông 15h30 Hồng Danh 09 15h30
7/9/2017 1 Chín Nghĩa 02 7h30 Chín Nghĩa 03 7h30
2 An Vĩnh 9h30 Hoàng Sa 02 9h30
3 Hoàng Sa 03 11h30 An Vĩnh 01 11h30
4 Hồng Danh 09 13h30 TK. Biển Đông 13h30
5 An Vĩnh 03 15h30 Lý Sơn 15h30
8/9/2017 1 Hoàng Sa 02 7h30 An Vĩnh 7h30
2 Lý Sơn 9h30 An Vĩnh 03 9h30
3 TK. Biển Đông 11h30 Hồng Danh 09 11h30
4 An Vĩnh 01 13h30 Hoàng Sa 03 13h30
5 Chín Nghĩa 03 15h30 Chín Nghĩa 02 15h30
9/9/2017 1 An Vĩnh 03 7h30 Lý Sơn 7h30
2 Hồng Danh 09 9h30 TK. Biển Đông 9h30
3 Hoàng Sa 03 11h30 An Vĩnh 01 11h30
4 Chín Nghĩa 02 13h30 Chín Nghĩa 03 13h30
5 An Vĩnh 15h30 Hoàng Sa 02 15h30
10/09/2017 1 TK. Biển Đông 7h30 Hồng Danh 09 7h30
2 An Vĩnh 01 9h30 Hoàng Sa 03 9h30
3 Chín Nghĩa 03 11h30 Chín Nghĩa 02 11h30
4 Hoàng Sa 02 13h30 An Vĩnh 13h30
5 Lý Sơn 15h30 An Vĩnh 03 15h30
11/09/2017 1 Hoàng Sa 03 7h30 An Vĩnh 01 7h30
2 Chín Nghĩa 02 9h30 Chín Nghĩa 03 9h30
3 An Vĩnh 11h30 Hoàng Sa 02 11h30
4 An Vĩnh 03 13h30 Lý Sơn 13h30
5 Hồng Danh 09 15h30 TK. Biển Đông 15h30
12/09/2017 1 Chín Nghĩa 03 7h30 Chín Nghĩa 02 7h30
2 Hoàng Sa 02 9h30 An Vĩnh 9h30
3 Lý Sơn 11h30 An Vĩnh 03 11h30
4 TK. Biển Đông 13h30 Hồng Danh 09 13h30
5 An Vĩnh 01 15h30 Hoàng Sa 03 15h30
13/09/2017 1 An Vĩnh 7h30 Hoàng Sa 02 7h30
2 Chín Nghĩa 02 9h30 Chín Nghĩa 03 9h30
3 Hoàng Sa 03 11h30 An Vĩnh 01 11h30
4 An Vĩnh 03 13h30 Lý Sơn 13h30
5 Hồng Danh 09 15h30 TK. Biển Đông 15h30
14/09/2017 1 Chín Nghĩa 03 7h30 Chín Nghĩa 02 7h30
2 An Vĩnh 01 9h30 Hoàng Sa 03 9h30
3 Lý Sơn 11h30 An Vĩnh 03 11h30
4 TK. Biển Đông 13h30 Hồng Danh 09 13h30
5 Hoàng Sa 02 15h30 An Vĩnh 15h30
15/09/2017 1 Hoàng Sa 03 7h30 An Vĩnh 01 7h30
2 An Vĩnh 03 9h30 Lý Sơn 9h30
3 Hồng Danh 09 11h30 TK. Biển Đông 11h30
4 An Vĩnh 13h30 Hoàng Sa 02 13h30
5 Chín Nghĩa 02 15h30 Chín Nghĩa 03 15h30
16/09/2017 1 Lý Sơn 7h30 An Vĩnh 03 7h30
2 TK. Biển Đông 9h30 Hồng Danh 09 9h30
3 Hoàng Sa 02 11h30 An Vĩnh 11h30
4 Chín Nghĩa 03 13h30 Chín Nghĩa 02 13h30
5 An Vĩnh 01 15h30 Hoàng Sa 03 15h30
17/09/2017 1 Hồng Danh 09 7h30 TK. Biển Đông 7h30
2 An Vĩnh 9h30 Hoàng Sa 02 9h30
3 Chín Nghĩa 02 11h30 Chín Nghĩa 03 11h30
4 Hoàng Sa 03 13h30 An Vĩnh 01 13h30
5 An Vĩnh 03 15h30 Lý Sơn 15h30
18/09/2017 1 Hoàng Sa 02 7h30 An Vĩnh 7h30
2 TK. Biển Đông 9h30 Hồng Danh 09 9h30
3 An Vĩnh 01 11h30 Hoàng Sa 03 11h30
4 Lý Sơn 13h30 An Vĩnh 03 13h30
5 Chín Nghĩa 03 15h30 Chín Nghĩa 02 15h30
19/09/2017 1 Hồng Danh 09 7h30 TK. Biển Đông 7h30
2 Hoàng Sa 03 9h30 An Vĩnh 01 9h30
3 An Vĩnh 03 11h30 Lý Sơn 11h30
4 Chín Nghĩa 02 13h30 Chín Nghĩa 03 13h30
5 An Vĩnh 15h30 Hoàng Sa 02 15h30
20/09/2017 1 An Vĩnh 01 7h30 Hoàng Sa 03 7h30
2 Lý Sơn 9h30 An Vĩnh 03 9h30
3 Chín Nghĩa 03 11h30 Chín Nghĩa 02 11h30
4 Hoàng Sa 02 13h30 An Vĩnh 13h30
5 TK. Biển Đông 15h30 Hồng Danh 09 15h30

Cẩm nang du lịch Lý Sơn cung cấp cho bạn thông tin về lịch trình tàu cao tốc Cảng Sa Kỳ – Lý Sơn tháng 09/2017. Mong rằng các bạn sẽ có một chuyến du lịch vui vẻ bên những người thân yêu của mình.

Leave a Reply